top of page

MEDEDELING GEGEVENSBESCHERMING JEAN-PIERRE LETIENNE

1. INLEIDING

Jean-Pierre Letienne ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummerBE0763-261-326hecht veel belang aan een veilige, duidelijke en nauwkeurige verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van oa onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen van onrechtmatige verwerkingen. Wij willen u door middel van deze Gegevensbeschermingsverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het akkoord te gaan met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze kennisgeving inzake gegevensbescherming heeft betrekking op alle diensten die door ons worden begrepen en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Jean-Pierre Letienne met ondernemingsnummerBE0763-261-326is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de en verwerking van uw persoonsgegevens verwerking van wij de Belgische regelgeving inzake wetgeving inzake gegevensbescherming (“GDPR”)

4. PERSONSGEGEVENS

Naargelang uw persoonsgegevens en uw relatie tot onze activiteiten, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, 2 telefoon- en gsm-nummer). Wij wijzen u vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons vertrouwt op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer-to-date zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te delen, maar u begrijpt dat het onmogelijk wordt gemaakt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerkingsopdracht.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

 

5.1KLANTGEGEVENS

In het kader van dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en afspraken van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De uitvoering voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotieele van commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het belang van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken).

 

5.2GEGEVENS VAN LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en details van onze leveranciers en taken ondernemers, hun, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De uitvoering van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het dodelijke van wettelijke verplichtingen en/of ons praktische belang (zoals voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor evenementen)

 

5.3GEGEVENS VAN PERSONEEL

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

 

5.4ANDERE GEGEVENS

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook nieuwe klanten/prospecten, nuttig contacten binnen onze sector, contacten, contacten van projecten, enz. De belangrijke van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechts is ons toepassingsbelang van in de gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in de functie van de uitgebreide verwerking en in de functie van de relatie met wij u hebben. Deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren van in elk geval na een termijn van 10 jaar na de termijn van de overeenkomst van het project worden verwijderd, behouden voor wat betreft deze persoonsgegevens geval van een bestaand geval de persoonsgegevens nog zijn.

7. RECHTEN

 

In en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw uitgebreide persoonsgegevens te verkrijgen, uitgebreid om volledige persoonsgegevens te vervolledigen.

  • Recht op het vastleggen van beperkingen: u heeft het recht om ons te gegevens te bewaren van de verwerking van gegevens in de voorwaarden en onder de voorwaarden bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing van beperking van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst van ons belang, en dit noodzakelijke noodzakelijke gegevens zijn voor de vooruit ontworpen zij zijn verzameld.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft gemaakt, in een basis, vormen en machine-lees te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. ontworpen er rekening mee te houden dat u niet noodzakelijk kan zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst van ons praktisch belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst waarvoor zij werden verzameld.

  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op het recht, beschikt over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond kunnen.

  • automatische besluiten en profielring: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profiel omvat en dat u niet volledig verwerkt wordt.

U kunt voormelde rechtszaken door u te wenden tot de zaakvoerder van Jean-Pierre Letienne op jp@letienne.be

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en geaccepteerde manier om te gaan met uw persoonsgegevens in het werk met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoonnummer 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commissie@privacycommission.be

 

U kunt zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

 

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden doorgegeven aan en verwerkt worden door derdes, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, ….

Het is mogelijk dat één van meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de eerder opgestelde documenten van instellingen en de gespecialiseerde documenten door hen aangesteld, dienen de gegevens te gebruiken voor de ontwikkeling in het kader waarvan zij werden gemaakt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het zijn wanneer wij gepland worden gepland, onze activiteiten gebeuren worden gepland van wij gepland worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens worden ingediend ingevolge een gerechtelijk bevel om te voldoen aan een definitief begin. Wij zullen in dat derde delen ingediend om u vooraf te informeren over deze mededeling aan andere partijen. U zal voorzien en begrijpen dat dit in beginsel niet altijd technisch van uitvoer is van dat er mogelijk wettelijke beperkingen van kunnen.

Wij zullen persoonsgegevens in geen geval verkopen van commerciële ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus van gelijkaardige transacties, tenzij met uw toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

 

Wij nemen de technische en eerdere maatregelen om uw persoonsgegevens te voorkomen . In geen geval kan Jean-Pierre aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief van onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. TOEGANG DEUR DERDEN

 

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, wij toegang tot uw werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij een gelijkaardig aan deze gegevensbeschermingsverklaring.

11. NOG VRAGEN ?

 

Indien u na het lezen van deze gegevensbeschermingsverklaring verdere vragen van opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Jean-Pierre Letienne op or per post naar Varentstraat 50-8572 Kaster België, of per email aan jp@letienne.be

bottom of page